Proizvodi ispunjavaju uslove prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl. list SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/86, 50/89, 18/91 i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe Sl. Glasnik RS 92/2011, 76/768/EEC.

Ispitivanje kvaliteta ispravnosti izvršila laboratorija Anahem, Mocartova 10, ATC 01-261 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SRPS ISO/IEC:2006.

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskog ispitivanja i stručnog razmatranja, smatra se da su MASTERDENT i BEBIDENT u pogledu ispitanih parametara ZDRAVSTVENO ISPRAVNI.

 

U sastav MASTERDENT i BEBIDENT-a ulaze sledeća ulja (izveštaje o njihovoj ispravnosti možete preuzeti po jezicima):